User name Password สมัครสมาชิก / New user -

น้ำคือชีวิต

น้ำเป็นเรื่องสำคัญขอหรือสิ่งชีวิต ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของ ก็ยังต้องการน้ำ เราจะเรียนรู้เรื่องน้ำได้อย่างไร ในเมื่อถ้าขาด ความรู้ความเข้าใจ น้ำอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูลน้ำ อย่างแท้จริง


แผนที่อากาศ/สภาพอากาศ

Water Information :

Water Resources

  • 4 อ่างเก็บน้ำ และอีก 1 ฝายทดน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมชลประทาน
    ...ดูเพิ่มเติม

Water Quality

  • ปัจจุบันได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า "น้ำ" มีคุณภาพ เหมาะสมเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค อย่างแน่นอน
    ..ดูเพิ่มเติม
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตอนบน
อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ
อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
ฝายลำเซบาย
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตอนล่าง
 
สภาพน้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ประจำวันที่ : 19 / 05 / 2565  ต้องการดูเพิ่มกรุณาลงทะเบียน
อ่างเก็บน้ำ / ฝาย
ปริมาณน้ำ
ล้าน ลบ.ม.
ใช้การได้
ล้าน ลบ.ม.
รับได้อีก
ล้าน ลบ.ม.
ฝน
มิลลิเมตร
ฝน
สะสม
1
พุทธอุทยาน อ.เมือง
0.00
2
ห้วยโพธิ์ อ.เมือง
0.00
3
ร่องน้ำซับ อ.เมือง
0.00
4
ห้วยสีโท อ.เมือง
0.00
5
ฝายลำเซบาย อ.หัวตะพาน
0.00
โดย: สวัสดิ์ นาคสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ